prijavite ali ustvarite nov račun

Comshop

Comshop klub

Splošna pravila uporabe Comshop klub kartice
 

1. Splošno


1.1. Ta Splošna pravila uporabe Comshop klub kartice (v nadaljevanju tudi: Pravila uporabe) določajo pogoje uporabe Comshop klub kartice (v nadaljevanju: klub kartica), ki jo izdaja Comshop d.o.o., Šmartinska cesta 152/9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj).

2. Imetnik klub kartice


2.1. Klub kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba (v nadaljevanju: imetnik). Za osebe, mlajše od 15 let, je za pridobitev klub kartice obvezen tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov.
 
2.2. Klub kartica ni prenosljiva na drugo osebo. Ob nedovoljeni uporabi se klub kartica lahko odvzame, imetnik pa izdajatelju odgovarja za škodo, ki mu zaradi takšne uporabe nastane.

2.3. Klub kartico je mogoče pridobiti tako, da pridobitelj izpolni in odda Pristopnico za izdajo Comshop klub kartice (v nadaljevanju: Pristopnico), ki jo pridobi v poslovalnicah Comshop oziroma da ob registraciji na spletnem portalu označi, da želi postati član Comshop kluba.

2.4. Pridobitev in uporaba klub kartice je za imetnika brezplačna.

2.5. S podpisom Pristopnice oziroma s potrditvijo pristopa v Comshop klub na spletni strani, imetnik klub kartice potrjuje resničnost vseh navedenih podatkov ter pod materialno in kazensko odgovornostjo sprejema ta Pravila uporabe.

3. Uporaba klub kartice


3.1. S klub kartico je imetnik upravičen do različnih ugodnosti. Imetnik lahko kupuje s strani izdajatelja določene artikle iz prodajnega programa Comshop po nižjih, t. i. klubskih cenah, vendar slednje zgolj v poslovalnicah, medtem ko v spletni trgovini veljajo spletne cene. Ne glede na vrsto nakupa pa mu seštevek vrednosti vseh nakupov v tekočem obračunskem obdobju lahko prinese dobroimetje v obliki vrednostnega bona. Lestvica ugodnosti je za vsako obračunsko obdobje objavljena na spletnih straneh www.comshop.si.
 
3.2. V tekočem letu sta dve obračunski obdobji. Prvo traja od 1. januarja do 30. junija, drugo pa od  1. julija do 31. decembra. Za prvo obračunsko obdobje imetnik prejme ustrezen vrednostni bon najkasneje do 31. julija tekočega leta in ga lahko izkoristi najkasneje do 30. septembra tekočega leta. Za drugo obračunsko obdobje imetnik prejme ustrezen vrednostni bon najkasneje do 31. januarja naslednjega leta in ga lahko izkoristi najkasneje do 28. februarja istega leta.

3.3. Za pridobitev ugodnosti se ob predloženi klub kartici upoštevajo vsi nakupi v poslovalnicah Comshop in v spletni trgovini družbe Comshop, ne glede na način plačila.

4. Varstvo osebnih podatkov


4.1. Z izpolnitvijo in podpisom Pristopnice oziroma z registracijo in včlanitvijo v klub preko spletne strani, imetnik klub kartice dovoljuje, da izdajatelj sam, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

4.2. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom beleženja in obračunavanja ugodnosti na klub kartici in prilagoditve ponudbe vsakemu posamezniku.

4.3. Izdajatelj lahko osebne podatke, ki mu jih bodo preko izpolnjene Pristopnice posredovali imetniki klub kartice oziroma jih bo pridobil ob včlanitvi preko spletne strani, povezuje s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki.
 
4.4. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi Comshop in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani ter segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov klub kartic s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski.
 
4.5. Vsi podatki se lahko uporabijo za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, segmentacijo kupcev, obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Comshop, pošiljanje reklamnega gradiva in vabil na dogodke, ter obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju izdajatelja ter podjetij v skupini Avtotehna.

4.6. Imetnik klub kartice lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju izdajatelja ter podjetij v skupini Avtotehna. Takšen preklic mora biti pisen in nima posledic prekinitve uporabe klub kartice.

4.7. Z izpolnitvijo Pristopnice oziroma z registracijo in včlanitvijo v klub preko spletne strani prosilec oziroma imetnik pooblašča izdajatelja, da obdeluje predvsem naslednje osebne podatke imetnika klub kartice;

- podatki o imetniku: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, občina, telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov;

- podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila, popust.

4.8. Izdajatelj zagotavlja, da osebne podatke imetnikov kartice zvestobe in vse ostale zbrane podatke, ščiti pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki imetnikov klub kartice so zaupni.

4.9. S podpisom Pristopnice ter s sprejetjem teh Pravil uporabe oziroma z registracijo in včlanitvijo v klub preko spletne strani imetnik izrecno soglaša in pooblašča izdajatelja, da za zgoraj opisane namene, posreduje podatke o imetniku klub kartice pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima ali bo imel sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo ali bodo obdelovali v njegovem imenu in za njegov račun.

4.10. Imetnik se izrecno strinja in pooblašča izdajatelja, da osebne podatke posreduje podjetjem v skupini Avtotehna za namene pošiljanja oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v njihovi ponudbi in poslovanju, podjetja v skupini Avtotehna pa se zavezujejo prejete osebne podatke uporabljati in hraniti skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

4.11. Imetnik z izpolnitvijo Pristopnice in s sprejetjem teh Pravil uporabe oziroma z registracijo in včlanitvijo v klub preko spletne strani potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

4.12. Imetnik brez nepotrebnega odlašanja posreduje izdajatelju spremembo podatkov, ki jih je navedel v Pristopnici oziroma ob registraciji in včlanitvi v klub preko spletne strani oziroma, ki so pomembni za poslovanje s kartico.

5. Sprememba Pravil uporabe


5.1. Izdajatelj lahko v vsakem trenutku spremeni ta Pravila uporabe, če to zahtevajo vzroki tehnične, organizacijske ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

5.2. O spremembi Pravil uporabe mora izdajatelj imetnika klub kartice na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava novih Pravil uporabe s spremljajočo obrazložitvijo bistvenih sprememb na spletni strani www.comshop.si.  Spremenjena Pravila uporabe začnejo veljati tri dni po objavi.

5.3. Šteje se, da imetnik kartice soglaša s spremembo Pravil uporabe, če izdajatelju ne pošlje pisne odpovedi in hkrati vrne klub kartice.

6. Odpoved uporabe klub kartice

6.1. Klub kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. Odpoved začne veljati, ko izdajatelj prejme pisno odpoved in klub kartico na naslov: Comshop d.d., Šmartinska cesta 152/9, 1000 Ljubljana.

6.2. Izdajatelj si pridržuje pravico, da lahko klub kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove. V primeru, da klub kartico odpove izdajatelj, mora imetnik vse pridobljene ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi klub kartice, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v roku 2 mesecev. Po tem roku  ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti.

7. Končne določbe


7.1. Krajo ali izgubo kartice zvestobe imetnik pisno javi na naslov: Comshop d.d., Šmartinska cesta 152/9, 1000 Ljubljana.
 
7.2. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe klub kartice ali iz teh Pravil uporabe in, ki jih imetnik in izdajatelj ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

7.3. Z uveljavitvijo teh Pravil uporabe prenehajo veljati predhodna Pravila uporabe.

Ljubljana, 1. januar 2014 
Comshop d.o.o.,Ljubljana